– BT3 (Bón thúc cho cây hồ tiêu)

Code:

Ingredients:
• N(ts) 6%
• P2O5(hh) 2%
• K2O(hh) 4%
• Mg 1%
• Ca 1,2%
• Độ ẩm 25%
• CHC 15%
• Cu 50ppm
• Mn 300ppm
• B 100ppm
• Zn 200ppm
• pHH2O 5.

Packaging:

Format:

USES OF PRODUCTS

USING

SAFETY WARNINGS

CONTACT PURCHASE

Choose a method of purchase

Shopping Advice

1800 556 854

(Free Calls)

RELATED PRODUCTS

- HỮU CƠ ĐA DỤNG ( NỐNG SẢN SẠCH, ĐẤT PHÌ NHIÊU)

View More

- CB (Bón lót cho cây cao su)

View More

- TDK (Chuyên dùng cho cây cao su)

View More

- CF (Dùng cho cây cao su)

View More