- SK (NỞ BUNG KHI GẶP NƯỚC)

View More

- TP (BUNG NỞ KHI GẶP NƯỚC)

View More

- HTM (VI SINH VẬT ĐỐI KHÁNG)

View More

- MK (PHÁT CHỒI, LỚN TRÁI, XANH LÁ)

View More

- GA (TIẾT KIỆM PHÂN BÓN, NÔNG SẢN SẠCH)

View More

- HỮU CƠ ĐA DỤNG ( NÔNG SẢN SẠCH, ĐẤT PHÌ NHIÊU)

View More

- TR (KHỎE RỄ, CỨNG DÂY, TỐT TRÁI)

View More

- LÂN HỮU CƠ VI SINH

View More

- SUPER 999

View More

- VÔI XÁM

View More

- LÂN VÔI + TE (TĂNG KHẢ NĂNG HẤP THỤ CHO ĐẤT)

View More

- VI LƯỢNG

View More

- 301 (Cung cấp dinh dưỡng tức thời)

View More

- USM (THAY THẾ HOÀN TOÀN PHÂN CHUỒNG)

View More

- TĐ (BUNG RỄ, CỨNG DÂY, NẢY TƯỢC)

View More

- K (Lá xanh dày, tăng khả năng ra hoa,rụng trái non)

View More

- MC (Trái lớn nhanh,đậm vị)

View More

- BT1 (Bón thúc cho cây sầu riêng)

View More

- SUPER ZincK (Ra hoa đồng loạt, Chắc hạt)

View More