– TDK (Chuyên dùng cho cây cao su)

Code:

Ingredients:
• N(ts) 3%
• P2O5(hh) 6%
• K2O(hh) 12%
• Zn 300ppm
• MgO 200ppm
• CuO 200ppm
• B 200ppm
• Mn 180ppm
• pHH2O 5
• Tỷ trọng 1,15

Packaging:

Format:

USES OF PRODUCTS

USING

SAFETY WARNINGS

CONTACT PURCHASE

Choose a method of purchase

Shopping Advice

1800 556 854

(Free Calls)

RELATED PRODUCTS

- HỮU CƠ ĐA DỤNG ( NỐNG SẢN SẠCH, ĐẤT PHÌ NHIÊU)

View More

- CB (Bón lót cho cây cao su)

View More

- TDK (Chuyên dùng cho cây cao su)

View More

- CF (Dùng cho cây cao su)

View More