Video phóng sự khuyến nông

Phóng sự Komix phát trên Đài TH Trà Vinh, chuyên mục Khuyến nông

Phát lúc 18h30, ngày 04/04/2022