10 nguyên tắc văn hóa tối thượng Thiên Sinh

1. Hành động vì niềm tin và thành công của khách hàng

2. Lời nói và hành động nói bạn là ai

3. Nhận trách nhiệm, sử dụng nguồn lực có quyền kiểm soát vượt qua thử thách

4. Rất hài lòng hoặc góp ý, chọn cái tốt nhất chưa kể Tôi và Anh

5. Học hỏi và sáng tạo dựa trên mô hình thực hành tốt nhất

6. Làm tốt nhất mỗi khi hiện diện

7. Xây môi trường tốt phải xuất phát từ một cá nhân

8. Hãy nói chuyện với nhau bằn lượng hóa và kế hoạch

9. Dẫn đầu và luôn khác biệt

10. Cuộc sống của tôi - Lựa chọn của tôi - Tôi thích nó hoặc tôi thay đổi nó