– SUPER ZincK (Ra hoa đồng loạt, Chắc hạt)

Code:

Ingredients:
• N(ts) 7,5%
• P2O5(hh) 12,5%
• K2O(hh) 36%
• Zn 11%
• Độ ẩm: 5 %

Packaging:

Format:

USES OF PRODUCTS

USING

SAFETY WARNINGS

CONTACT PURCHASE

Choose a method of purchase

Shopping Advice

1800 556 854

(Free Calls)

RELATED PRODUCTS

- SUPER (Phát triển bộ rễ cực mạnh)

View More

- L (Phòng bệnh, Phát rễ cực mạnh cho cây thanh long)

View More

- CF (Bón thúc cho cây thanh long)

View More

- BT3 (Phục hồi cây sau thu hoạch)

View More