– MC (Trái lớn nhanh,đậm vị)

Code:

Ingredients:
• N(ts) 10%
• P2O5(hh) 5%
• K2O(hh) 7%
• Chất hữu cơ 9,5%
• Độ ẩm 10%
• pHH2O 5.

Packaging:

Format:

USES OF PRODUCTS

USING

SAFETY WARNINGS

CONTACT PURCHASE

Choose a method of purchase

Shopping Advice

1800 556 854

(Free Calls)

RELATED PRODUCTS

- BT1 (Bón thúc cho cây sầu riêng)

View More

- SUPER ZincK (Ra hoa đồng loạt, Chắc hạt)

View More

- SUPER (Phát triển bộ rễ cực mạnh)

View More

- L (Phòng bệnh, Phát rễ cực mạnh cho cây thanh long)

View More