- LÂN HỮU CƠ VI SINH

Xem chi tiết

- SUPER 999

Xem chi tiết

- VÔI XÁM (Khử chua cho đất)

Xem chi tiết

- LÂN VÔI + TE

Xem chi tiết

- VI LƯỢNG

Xem chi tiết

- 301 (Cung cấp dinh dưỡng tức thời)

Xem chi tiết

- L (Bộ rễ phát triển mạnh, phòng bệnh, tăng khả năng hấp thu dinh dưỡng)

Xem chi tiết

- K (Lá xanh dày, tăng khả năng ra hoa, rụng trái non)

Xem chi tiết

- MC (Trái lớn nhanh, đậm vị)

Xem chi tiết

- BT1 (Bón thúc cho cây sầu riêng)

Xem chi tiết

- SUPER ZincK (Ra hoa đồng loạt, Chắc hạt)

Xem chi tiết

- SUPER (Phát triển bộ rễ cực mạnh)

Xem chi tiết

- L (Phòng bệnh, Phát rễ cực mạnh cho cây thanh long)

Xem chi tiết

- CF (Bón thúc cho cây thanh long)

Xem chi tiết

- BT3 (Phục hổi cây sau thu hoạch)

Xem chi tiết

- LT (Cung cấp dinh dưỡng từ từ và liên tục)

Xem chi tiết

- CP (Bón thúc cho cây thanh long)

Xem chi tiết