– K (Lá xanh dày, tăng khả năng ra hoa,rụng trái non)

Code:

Ingredients:
• N(ts) 3%
• P2O5(hh) 4%
• K2O(hh) 2%
• CHC 20%
• Độ ẩm 25%
• MgO 1,0%
• Ca 1,5%
• Zn 80ppm
• B 70ppm
• Mn 70ppm
• pHH2O: 5

Packaging:

Format:

USES OF PRODUCTS

USING

SAFETY WARNINGS

CONTACT PURCHASE

Choose a method of purchase

Shopping Advice

1800 556 854

(Free Calls)

RELATED PRODUCTS

- MC (Trái lớn nhanh,đậm vị)

View More

- BT1 (Bón thúc cho cây sầu riêng)

View More

- SUPER ZincK (Ra hoa đồng loạt, Chắc hạt)

View More

- SUPER (Phát triển bộ rễ cực mạnh)

View More