– TR 3-3-3 (dùng cho cây cao su kiến thiết cơ bản)

Code:

Ingredients:
• Độ ẩm 25%
• CHC 15%
• N(ts) 3%
• P2O5(hh) 3%
• K2O(hh) 3%
• Mg 1,2%
• Ca 2,8%
• Zn 200ppm
• B 500ppm
• Cu 80ppm
• pHH2O 5

Packaging:

Format:

USES OF PRODUCTS

USING

SAFETY WARNINGS

CONTACT PURCHASE

Choose a method of purchase

Shopping Advice

1800 556 854

(Free Calls)

RELATED PRODUCTS

- CQ 3-3-7 (dùng cho cây cao su khai thác mủ)

View More

- BT2 (dùng cho cây cao su khai thác mủ)

View More

- Super Zinc – K (dùng cho cây cà phê – hồ tiêu)

View More

- BFC 201 (dùng cho cây cà phê, hồ tiêu)

View More