– TĐ (Bón thúc cho cây điều)

Code:

Ingredients:
• Độ ẩm 25%
• CHC 15%
• N(ts) 6%
• P2O5(hh) 2%
• K2O(hh) 3%
• pHH2O: 5.
• Mg 200ppm
• Ca 300ppm
• Zn 100ppm
• B 200ppm
• Cu 150ppm
• Mn 400ppm

Packaging:

Format:

USES OF PRODUCTS

USING

SAFETY WARNINGS

CONTACT PURCHASE

Choose a method of purchase

Shopping Advice

1800 556 854

(Free Calls)

RELATED PRODUCTS

- HỮU CƠ ĐA DỤNG ( NỐNG SẢN SẠCH, ĐẤT PHÌ NHIÊU)

View More

- CB (Bón lót cho cây cao su)

View More

- TDK (Chuyên dùng cho cây cao su)

View More

- CF (Dùng cho cây cao su)

View More