– BT2 (Dùng cho cây cao su khai thác mủ)

Code:

Ingredients:
• CHC 15%
• Độ ẩm 25%
• pHH2O: 5
• K2O(hh) 5%
• P2O5(hh) 5%
• N(ts) 5%
• B 80ppm
• Mn 300ppm
• Ca 2,5%
• Zn 200ppm
• Mg 1,5%

Packaging:

Format:

USES OF PRODUCTS

USING

SAFETY WARNINGS

CONTACT PURCHASE

Choose a method of purchase

Shopping Advice

1800 556 854

(Free Calls)

RELATED PRODUCTS

- Super Zinc – K (Hoa nhiều, Chắc hạt)

View More

- BFC 201 (Phát triển bộ rễ cực mạnh cho cây cà phê, hồ tiêu)

View More

- TĐ (Bón thúc cho cây điều)

View More

- BT3 (Bón thúc cho cây hồ tiêu)

View More