– BT (Phòng bệnh bộ rễ, tăng khả năng hấp thu dinh dưỡng)

Code:

Ingredients:
• CHC 15%
• N(ts) 2%
• P2O5(hh) 2%
• K2O(hh) 2%
• Độ ẩm 30%
• VSV cố định đạm (Azotobacter sp.) 1x106CFU/g
• pHH2O: 5.

Packaging:

Format:

USES OF PRODUCTS

USING

SAFETY WARNINGS

CONTACT PURCHASE

Choose a method of purchase

Shopping Advice

1800 556 854

(Free Calls)

RELATED PRODUCTS

- Rb (Phun qua lá cây cao su trồng mới)

View More

- Lân Hữu cơ vi sinh

View More

- TR 3-3-3 (Dùng cho cây cao su kiến thiết cơ bản)

View More

- CQ 3-3-7 (Dùng cho cây cao su khai thác mủ)

View More