– BFC 201 (Phát triển bộ rễ cực mạnh cho cây cà phê, hồ tiêu)

Code:

Ingredients:
• N(ts) 2,6%
• P2O5(hh) 7,5%
• K2O(hh) 2,2%
• pHH2O 5
• Tỷ trọng 1,1
• CuO 100ppm
• Mn 30ppm
• MgO 800ppm
• B 50ppm
• Zn 200ppm

Packaging:

Format:

USES OF PRODUCTS

USING

SAFETY WARNINGS

CONTACT PURCHASE

Choose a method of purchase

Shopping Advice

1800 556 854

(Free Calls)

RELATED PRODUCTS

- HỮU CƠ ĐA DỤNG ( NỐNG SẢN SẠCH, ĐẤT PHÌ NHIÊU)

View More

- CB (Bón lót cho cây cao su)

View More

- TDK (Chuyên dùng cho cây cao su)

View More

- CF (Dùng cho cây cao su)

View More