– USM (Bón lót, Cung cấp chất hữu cơ)

Code:

Ingredients:
• CHC 15%
• Độ ẩm 30%
• Vi sinh vật cố định đạm (Azotobacter sp.) 1,0x106 CFU/g;
• Vi sinh vật phân giải xenlulo (Trichoderma sp.) 1,0x106 CFU/g;
• pHH2O

Packaging:

Format:

USES OF PRODUCTS

USING

SAFETY WARNINGS

CONTACT PURCHASE

Choose a method of purchase

Shopping Advice

1800 556 854

(Free Calls)

RELATED PRODUCTS

- BL2 (Phát triển bộ rễ,tăng khả năng hấp thu dinh dưỡng)

View More