– BL2 (Phát triển bộ rễ,tăng khả năng hấp thu dinh dưỡng)

Code:

Ingredients:
P2O5(hh) 3%
CHC 16%
VSV phân giải lân 1x106CFU/g
Mg 1,0%
Zn 100ppm
Mn 200ppm
Độ ẩm 30%
pHH2O: 5.

Packaging:

Format:

USES OF PRODUCTS

USING

SAFETY WARNINGS

CONTACT PURCHASE

Choose a method of purchase

Shopping Advice

1800 556 854

(Free Calls)

RELATED PRODUCTS

- HỮU CƠ ĐA DỤNG (NÔNG SẢN SẠCH, ĐẤT PHÌ NHIÊU)

View More

- ĐẤT SẠCH GIÀU DINH DƯỠNG

View More

- SUPER 999

View More

- VÔI XÁM (Khử chua cho đất)

View More